O projekcie

 

Projekt ”SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia
praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego
Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Numer projektu: POWR.05.03.00-00- 0087/17
Beneficjent:
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Partner projektu:
Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 5
37-100 Łańcut

Cel projektu:
Podniesienie jakości praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwa, studiujących
na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, poprzez opracowanie i wdrożenie
Programu Rozwojowego Uczelni, w tym utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.
Program Rozwojowy Uczelni będzie zakładał ujednolicenie warunków kształcenia pielęgniarek i
położnych oraz rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznych, umożliwiając zastosowanie wiedzy
teoretycznej w praktyce, w kontrolowanych warunkach, poprzez konkretne i wybrane sytuacje
kliniczne, doskonaląc umiejętności logicznego, krytycznego myślenia, analizy i syntezy dla
podnoszenia jakości opieki.
Planowane rezultaty:
Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych
opracowanych dzięki wsparciu z EFS – 1
Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu
pielęgniarki lub położnej – 355
Liczba nauczycieli akademickich, którzy nabyli nowe umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć i
kierowania MCSM – 18
Liczba osób, które uzyskały certyfikat technika symulacji – 2

Wartość projektu:
4 121 263,12 zł

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej:
3 473 400,55 zł

Okres realizacji projektu:
01.01.2018 r – 31.12.2020 r.