Projekt ”SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia
praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego
Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.